Inga varor i bokningen

Hyrvillkor

§1 Tillämplighet
Nedanstående villkor skall gälla om annat inte skriftligen avtalas mellan uthyrare och hyrestagare.

§2 Leverans
All hyresmateriel levereras fritt uthyrarens hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till samma hyresförråd. Där uthyraren medverkar till att få fram hyresmateriel från annan ort, skall hyrestagaren bekosta alla kostnader i samband med uthyrningen.

§3 Reklamation
Uthyraren utlämnar den förhyrda materialen i driftdugligt och utprovat skick, försedd med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar. Eventuella anmärkningar mot utlämnad materiel skall skriftligen anmälas till uthyraren senast fem dagar efter mottagandet.

§4 Hyrestid
Hyrestiden räknas från och med den dagen då hyresmateriel levererades av uthyraren eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas, om ej annat anges.

§5 Hyresberäkning
Hyra debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag vid enskiftsdrift. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materialen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg. Vid tvåskiftsdrift tillkommer 80% och vid treskiftsdrift ytterligare 60% av hyreskostnaden. För utrustning som enligt arbetsmiljölagen skall saneras, debiteras särskild saneringskostnad.

§6 Äganderätt till hyresmaterial
Hyresmaterielen är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt härtill. Hyrestagaren får inte utan uthyrarens skriftliga godkännande låta annan använda hyresmaterielen, hyra ut materielen i andra hand eller överlåta detta hyresavtal på annan.

§7 Användning
Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används. uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats. Hyresmateriel får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilka den är avsedd i enlighet med föreskrifter för drift.

§8 Tillsyn och vård
Hyresmateriel skall vårdas väl av hyrestagaren, som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter om drivmedel, smörjmedel samt tillsyn och vård. Erforderliga drivmedel och smörjmedel samt slitdelar och förbrukningsmateriel bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård skall kompetent personal anlitas. Besiktning i samband med montage ombesörjas och bekostas av hyrestagaren. Vid återlämnandet skall hyresmaterialen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har hyresmateriel inte rengjorts debiteras hyrestagaren särskilt härför.

§9 Skador och förlust
Hyrestagaren ansvarar oavsett vållande under hyrestiden för förlust av hyresmaterial liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning.

§10 Reparationer
Hyrestagaren får inte - med nedan angivet undantag - utan uthyrarens skriftliga godkännande låta reparera hyresmateriel. Utbyte av förbrukningsmateriel och slitdelar på arbetsplatsen bekostas och utförs av hyrestagaren. Övriga reparationer till följd av normalförslitning bekostas av uthyraren. Uthyraren är inte skyldig ställa annan egendom till förfogande under reparationstiden.

§11 Ansvar för skador
Hyrestagaren ansvarar för person- och sakskador samt förmögenhetsskada i följd därav, som åsamkas hyrestagaren, dennes anställda eller tredje man i samband med hyrestagarens användande och placering av hyresmateriel. Uthyraren ansvarar inte för direkta eller indirekta skador (t ex driftstopp, utebliven vinst) som åsamkas hyrestagaren till följd av fel i hyresmateriel eller leveransförsening.

§12 Försäkring
För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrad.

§13 Återtagande
Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina avbetalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga den uthyrda materielen på hyrestagarens bekostnad.

§14 Force Majeure
Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver uthyrare eller hyrestagare inte råder över, och som hindrar, försvårar eller försenar ett fullgörande av åtagandet. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning. Däremot har både uthyrare och hyrestagare rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

§15 Tvister
De tvister som kan uppkomma mellan uthyrare och hyrestagare skall avgöras enligt svensk rätt, av skiljemän enligt svensk gällande lag därom. Uthyraren får dock vid allmän domstol ansöka om handräckning för återtagande av hyresmaterielen.

§16 Allmänna betalningsvillkor
Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt. Kund som ej har kredit betalar hyran i förskott. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsräntan med 20% per år samt lagstadgad påminnelseavgift f n 45 kronor. Om inte annat överenskommits är betalningstiden 10 dagar netto. Uthyraren förbehåller dig rätten att debitera faktureringsavgift samt uppläggningsavgift för nya konton. Frakt och transport till och från förråd betalas av hyrestagaren. Hyrorna inkluderar inte kostnad för driv- och smörjmedel. Om hyresmaterielen utsatts för onormal förslitning är hyrestagaren skyldig att ersätta uthyraren för detta.

Senaste nytt

Läs fler nyheter »

Vårt produktutbud

Skaffa en ny hemsida från webbyrån Dreamscape Interactive - en webbutvecklare i Gävle